Dang uy Cong an TW quan triet thuc hien cac ket luan cua Ban Bi thu hinh anh 1Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chị thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 68 điểm cầu trên toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hai Kết luận 44-KL/TW và 45-KL/TW của Ban Bí thư có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW và 18-CT/TW của Ban Bí thư; thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông...

[Tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng]

Thông qua việc quán triệt, triển khai các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao hơn.

100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng, góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh từ công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo đến đổi mới về nội dung, hình thức...

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao; qua đó góp phần động viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Dang uy Cong an TW quan triet thuc hien cac ket luan cua Ban Bi thu hinh anh 2Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực...

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần phải huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thời gian tới, đối với việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương người tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các tổ chức Đảng, nhất là cấp ủy cơ sở, chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW; cốt lõi là giáo dục và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động người dân có ý thức khi tham gia giao thông, tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh trong cộng đồng dân cư./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)