Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời có các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi...
Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh ảnh 1Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

[Lực lượng Cảnh sát nhân dân: Viết tiếp bản anh hùng ca chiến thắng]

Kết quả của hội thảo sẽ là động lực to lớn để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Để đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh ảnh 2Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân...

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các nghị quyết, kết luận, quy định lần sau sâu sắc, toàn diện, cụ thể, rõ ràng hơn lần trước và thực hiện với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, nỗ lực và hành động quyết liệt hơn, với mục tiêu, yêu cầu cao hơn; đòi hỏi phải kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục; tiếp tục cầu thị, lắng nghe để tìm ra giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp, hiệu quả nhất.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết trong những nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, nổi bật là tổ chức bộ máy Công an nhân dân được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của đảng viên, của người cán bộ Công an.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời có các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi...

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra rằng, việc ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn.

Trong lực lượng Công an nhân dân vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ...

Ở một số bộ phận, lĩnh vực công tác vẫn còn xảy ra vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật. "Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rắt ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc," Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số giải pháp như phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,” thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Bên cạnh đó là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn chặn, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi.../.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục