Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương 424,402 tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung kế hoạch 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 ảnh 1Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan Trung ương và 2 địa phương để bổ sung kế hoạch tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương 424,402 tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung kế hoạch 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương.

Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung kế hoạch theo quy định.

Bổ sung vốn ngân sách Trung ương từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước 18.613,446 tỷ đồng cho 9 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư công, các quy định tại Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31 tháng 8 năm 2022, Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 13/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 9/8/2022, Báo cáo số 288/BC-CP ngày 28 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 từ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đúng quy định nêu trên.

Phân bổ vốn đúng thứ tự ưu tiên

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 được điều chỉnh, bổ sung trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ số vốn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công.

Thông báo danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho từng nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo đúng quy định; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được bổ sung trên cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022, Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 13/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW]

Báo cáo kết quả phân bổ, thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/10/2022 theo đúng quy định.

Các bộ ngành, địa phương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Các bộ ngành, địa phương cũng chịu trách nhiệm phân bổ, quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, giải ngân hết số vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao và số vốn được bổ sung; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin, số liệu, mức vốn phân bổ và thủ tục đầu tư của từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục