Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, xã

Năm 2021, Hải Phòng phấn đấu từ 40-60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện; đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại.
Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, xã ảnh 1(Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 11/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có Kết luận số 09-KL/TU về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40-60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện; đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Mỗi quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường; đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Hải Phòng cơ bản sắp xếp, bố trí Bí thư quận, huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

[Thành phố Hải Phòng chuyển mình bứt phá mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực]

Năm 2021, phấn đấu 40-60% quận, huyện của Hải Phòng có cán bộ luân chuyển sang quận, huyện khác hoặc về ban, sở, ngành thành phố.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển từ 4-5% cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố. Năm 2021, Thành ủy Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp, bố trí, luân chuyển từ 2-3%...

Những năm qua, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá thực trạng cho thấy cán bộ lãnh đạo diện Thành ủy quản lý ở phần lớn địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, không đảm bảo tính kế thừa; tỷ lệ cán bộ tuổi trẻ thấp, đặc biệt cán bộ trẻ dưới 35 rất thấp; có thể dẫn đến hẫng hụt đội ngũ cán bộ kế cận ở cả cấp thành phố, quận, huyện; tỷ lệ cán bộ được đào tạo bài bản còn thấp, nhất là ở cấp huyện, cấp xã.

Việc xây dựng và triển khai Đề án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025, là nhiệm vụ rất cần thiết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của thành phố, thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng là việc tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở kết hợp với bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

Hải Phòng kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ; các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu ở những nơi có cán bộ được tăng cường, luân chuyển, điều động chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp cán bộ phát huy năng lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục