Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Các đại biểu khẳng định sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị mình, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống ảnh 1Các đại biểu trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều nội dung quan trọng, xác định đường hướng phát triển đất nước trong thời gian tiếp theo đã được thông qua tại phiên bế mạc Đại hội, tổ chức trọng thể sáng 1/2, tại Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trao đổi bên lề Đại hội, các đại biểu khẳng định sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị mình, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhận định các Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước không chỉ cho 5 năm tới, mà cho cả thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.

Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra là xây dựng đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là một trong những tiêu chí, nội dung đã được Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI xác định.

[Tạo động lực, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống]

Với vai trò là thành phố động lực trong vùng kinh tế Bắc Bộ và cả nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI đã đặt mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Với vai trò là thành phố động lực, Hải Phòng sẽ đi trước cả nước theo quyết tâm của mình. Đây cũng là đóng góp chung của Đảng bộ thành phố đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,” đại biểu Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh.

Đại biểu Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đại biểu Hồ Văn Niên tin tưởng với những kết quả đạt được của nhiệm kỳ XII, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ đoàn kết, thống nhất cao cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đánh giá các nội dung tại Đại hội đã được bàn bạc rất kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống, đó là đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh các đại biểu sẽ mang không khí dân chủ, phấn khởi của Đại hội trở về địa phương mình để triển khai phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Một trong những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm,"những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Hoàng Trung Dũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, từ đó củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục