Hoi nghi lan thu 2 BCH Dang bo Khoi cac co quan Trung uong hinh anh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 5/1, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, đánh giá công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế, Chương trình công tác của Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 13( khóa XI).

Năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, tiến tới Đại hội XII của Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở cơ sở về công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng được tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/ TW tiếp tục được triển khai nghiêm túc, thực hiện phương châm lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm, chi bộ làm địa bàn trọng điểm và cán bộ đảng viên là chủ thể để tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm, tăng cường và có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ khối khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phát huy những thành tựu của 30 năm đổi mới. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở.

Chủ đề công tác năm 2016 của Đảng bộ Khối là năm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các cấp ủy đảng trong khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chính dách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các đơn vị trong Khối làm tốt công tác tham mưu xây dựng các. dự án luật, văn bản pháp luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, tham mưu chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cấp ủy Đảng trong Khối lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.../.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)