Lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành truyền đến Việt Nam đã được Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức ngày 20/6, tại Hà Nội.

Tóm tắt lịch sử 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam, Mục sư Phùng Quang Huyến, Phó Tổng Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết, đạo Tin lành được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX do Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp do các mục sư Trưởng lão, Báptít, Mennonite Hoa Kỳ sáng lập. Tuy nhiên, đến đầu năm 1911, cơ sở chi hội đầu tiên mới đặt được ở Đà Nẵng và là dấu mốc mở đầu trong lịch sử truyền giáo của đạo Tin lành ở Việt Nam.

Năm 1954, Hiệp định Geneva tạm chia Việt Nam thành hai miền. Số đông chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam di cư vào Nam, ở lại miền Bắc còn khoảng 2.000 tín đồ, gần 20 mục sư, truyền đạo. Năm 1958, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chính thức được Nhà nước công nhận tổ chức giáo hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động theo đường hướng tiến bộ “Kính Chúa và yêu nước.”

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội thánh có nhiều đóng góp về sức người, sức của. Nhiều mục sư, tín đồ của Hội thánh là liệt sỹ, được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như liệt sỹ Âu Trọng Cừ, các cố Mục sư Hội trưởng Hoàng Kim Phúc, Bùi Hoành Thử… Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Hội thánh là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Chúc mừng các chức sắc, tín đồ đạo Tin lành trong lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành truyền đến Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi khẳng định đây là niềm vui mừng phấn khởi của toàn thể mục sư, mục sư nhiệm chức và tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), đồng thời cũng là sự vui mừng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sinh hoạt tôn giáo lớn của tổ chức thành viên.

Trong 100 năm qua, nhất là từ khi Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) được thành lập, nhờ luôn bám sát tôn chỉ “Yêu Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện công bằng, bác ái, tự do, bình đẳng, lao động” và thực hiện đường hướng “Kính Chúa, yêu nước,” Hội thánh đã gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn dân phấn đấu giữ gìn non sông gấm vóc, giành độc lập thống nhất nước nhà.

Hội thánh đã động viên các tín đồ tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lụt, hiến máu nhân đạo, ủng hộ bệnh nhân phong..., đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch Hà Văn Núi nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Tin lành và của Hội thánh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đến mọi mặt đời sống của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào theo đạo Tin lành; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã đáp ứng được cơ bản những nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào theo đạo Tin lành nói riêng.

Số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể với hàng trăm điểm nhóm được đăng ký sinh hoạt. Quan hệ quốc tế của Hội thánh từng bước được mở rộng với nhiều hoạt động thăm viếng, giao lưu, trao đổi về tôn giáo, văn hóa, từ thiện xã hội… với các hội thánh trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tin tưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục phát huy tôn chỉ và đường hướng của mình, ông Hà Văn Núi mong muốn Hội thánh có những đóng góp tích cực hơn nữa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; cổ vũ các vị chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông cũng mong Hội thánh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân của mỗi tín đồ./.