Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình mới ban hành Quyết định số 16 thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2456 thành lập Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hai Văn phòng này được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình theo cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của các văn phòng trước khi hợp nhất. Hai văn phòng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2020.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình có chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

[Thái Bình: Hoàn thành tổ chức Văn phòng UBND và HĐND tỉnh trong quý 3]

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình là cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đầu mối cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng quản lý văn thư-lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.../.

Sơn Hải (TTXVN/Vietnam+)