Lễ ra mắt tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người...

Ngày 3/2, đúng ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và giới thiệu bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì thế, trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phàn bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.”

Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt độc giả là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

[Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới]

Tủ sách đặt tại Phố sách 19 tháng 12 và sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Bạn đọc có thể đọc sách tại chỗ, đồng thời có thể liên hệ để mua sách (bản giấy) theo nhu cầu.

Vừa qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách "Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."

Bộ sách gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1930-9/1945); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2 (9/1945-7/1954); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3 (8/1954-1964); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 4 (1965-4/1975); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 5 (5/1975-11/1986); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 6 (12/1986-2000); Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 7 (2001-2010).

Bộ sách đã kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, đồng thời tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng. Những sự kiện được trình bày trong bộ sách dựa trên cơ sở những văn kiện cơ bản của Đảng, những sự kiện phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, bắt đầu từ khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... đến năm 2010.

Trong mỗi tập sách, căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Ban Biên soạn đã lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để làm rõ quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc trình bày khái quát Hội nghị thành lập Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, hướng dẫn, điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng qua các khóa.

Cùng với những sự kiện phản ánh Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, bộ sách Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục