Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện tốt công tác vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực làm tốt công tác lãnh đạo các ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7 và tổ chức thành công Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy quan tâm, tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) và các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy cùng các chi bộ đã chủ động, nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó, nổi bật là tham mưu thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh được quan tâm thường xuyên; công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế được đẩy mạnh...

Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội xác định là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Đề xuất các giải pháp để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng, là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp chiến lược của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý trong nhiệm kỳ mới, mỗi đảng bộ, cán bộ đảng viên cần tiếp tục xứng đáng với truyền thống 85 năm của Mặt trận, tích cực xuống cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; phát hiện vấn đề, các mô hình tốt, sáng kiến hay; tích cực tham mưu về mối quan hệ công tác trong hệ thống Mặt trận với nhân dân; gắn bó với Đảng, Chính phủ, các tổ chức thành viên, từ đó đề xuất các giải pháp giúp Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khẳng định Đại hội Đảng bộ là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, đổi mới công tác hoạt động nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng bên cạnh phát huy truyền thống, Đảng bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị: tuyên tuyền, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội… để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung đề nghị Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục coi trọng, làm thật tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên trong cơ quan; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy và các cấp ủy cần phối hợp tốt với Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 14 đồng chí./.