Nang cao chat luong tham muu chien luoc ve cong tac xay dung Dang hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 26/3, Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có chất lượng cao, thể hiện sự trăn trở, tâm huyết, đóng góp xác đáng, toàn diện các vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các đại biểu chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tiên tiến và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, các đại biểu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản bộ máy biên chế; xây dựng cơ chế vận hành phù hợp, thông suốt; xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm đi đôi với quyền hạn; đồng thời phân cấp nhiều hơn cho cấp dưới và nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cơ chế đánh giá chính xác, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng được vị trí việc làm, tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh; chính sách cán bộ....

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã khẳng định Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ qua đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp, triển khai một cách khoa học, kịp thời, đồng bộ và có bài bản các mặt công tác, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành đã tham mưu và tổ chức thực hiện, góp phần cùng toàn Đảng tổ chức thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh tình hình sắp tới đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đổi mới mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, tầm quan trọng và chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho cấp ủy các cấp về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2016 và để tạo tiền đề cho những năm sắp tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII theo chương trình toàn khóa, chương trình 2016 của cấp ủy các cấp; tập trung vào hai nhiệm vụ về xây dựng Đảng đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XII.

Trước mắt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực và nhân sự để chủ động tham mưu kiện toàn công tác nhân sự và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt công tác tham mưu, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước hết, ngành cần làm tốt công tác tham mưu và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm và khó nhất là công tác đánh giá cán bộ, nhất là xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ.

Bên cạnh đó, ngành tập trung hoàn thành Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.”

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ - "khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt," nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ngành tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách đối với cán bộ. Ngoài những vấn đề thường xuyên phải thực hiện, cần tập trung tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị theo hướng nhiều chủ thể tham gia và chính sách trả góp tiền nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nghiên cứu xây dựng Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bổ sung các quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp gồm “phần cứng” ổn định theo ngạch bậc và “phần mềm” theo hiệu suất, sáng kiến...

Ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế vận hành thông suốt, đồng bộ, có tính liên thông, khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, góp phần đổi mới hệ thống chính trị; quy định rõ hơn về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế nhằm tăng cường phân công, phân cấp về lãnh đạo và quản lý cán bộ, phát huy dân chủ đi đôi với đảm bảo kỷ cương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý cần coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.../.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)