Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình CNXH Việt Nam

Nhiều nhà khoa học đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc về phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình CNXH Việt Nam ảnh 1Pano mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần được bố trí phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngay sau khi ra mắt độc giả, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Niềm tin yêu đầy suy tư và tâm huyết

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, đây là cuốn sách được người đứng đầu của Đảng viết một cách rất nghiêm cẩn, rất công phu và bao quát những vấn đề lý luận chính trị, lý luận cách mạng, đặc biệt là liên quan đến cương lĩnh xây dựng đất nước và đường lối đổi mới.

Là một nhà nghiên cứu, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng đánh giá cao tính chính luận, tính khoa học sâu sắc của cuốn sách.

Đọc tác phẩm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn cảm nhận được niềm tin yêu mãnh liệt của tác giả về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, về con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. "Nhưng đây là một niềm tin yêu đầy suy tư, bởi vì tôi nhớ rất nhiều lần, Tổng Bí thư nói rằng chúng ta sẽ phải đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng chúng ta phải làm gì và phải làm như thế nào? Đây là một cuốn sách tôi cho rằng rất xúc động, khi đọc ở đây không chỉ là vấn đề tin yêu, mà là vấn đề đầy suy tư về con đường của Đảng, của đất nước và của dân tộc" - ông Lâm Quốc Tuấn chia sẻ.

Theo Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Bác Hồ nói, đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp khổng lồ, cực kỳ khó khăn, phức tạp, rất dễ rơi vào bị động, vấp váp và sai lầm, cho nên cần phải chuẩn bị rõ ràng, kỹ càng và chu đáo.

[Ra mắt cuốn sách tuyển chọn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng]

"Vậy ai sẽ làm việc này, đó chính là Đảng. Và Đảng làm việc này như thế nào? Kế sách hàng đầu chính là phải tổ chức giáo dục, tập hợp dựa vào quần chúng. Trong tác phẩm này, tác giả đã đề cập đến vấn đề: Nhân dân là chủ thể và nhân dân là trung tâm. Đây là những bài viết vô cùng tâm huyết, vô cùng sâu sắc, cả những bài viết trên diễn đàn lớn, diễn đàn đại hội, cả những bài viết âm thầm của một nhà nghiên cứu, thấu hiểu, quán triệt và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề xây dựng Đảng" - ông Tuấn đánh giá.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn đến những vấn đề về kinh tế nhà nước, pháp quyền, về Quốc hội, Chính phủ, về công nhân, nông dân... Một cuốn sách đã thể hiện niềm tin yêu mãnh liệt vào tiền đồ của dân tộc và vào vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để vừa là lãnh đạo, vừa là đầy tớ, vừa là niềm cảm hứng lớn lao để chúng ta phát triển đất nước, phát triển dân tộc.

Kết tinh trí tuệ, nhân cách và lẽ sống cao đẹp

Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết, đối với Học viện Chính trị - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, đào tạo chính ủy, đào tạo cán bộ giảng dạy khoa học xã hội, nhân văn trong quân đội và nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn, quân sự hàng đầu của quân đội, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình CNXH Việt Nam ảnh 2Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Với 29 bài viết tiêu biểu, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách đã đề cập rất toàn diện, thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược trên các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... nhưng được trình bày rất dung dị, dễ hiểu và rất có sức thuyết phục, đã lôi cuốn một cách đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đã lôi cuốn rất lớn và thu hút sự quan tâm của cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị.

Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc cho rằng cuốn sách không chỉ hấp dẫn ở tính khoa học, tính thực tiễn, sức thuyết phục, sự kết tinh trí tuệ mà chính là ở sự tâm huyết và ở nhân cách, lẽ sống cao đẹp, lối sống mẫu mực của đồng chí Tổng Bí thư, nói đi đôi với làm.

Đây là tài liệu rất quý, là cơ sở lý luận và thực tiễn để Học viện Chính trị nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhân văn, cho các đối tượng; phục vụ cho việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, quân sự ở Học viện Chính trị.

Đồng thời, đây chính là cơ sở để củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch.

Có thể nói những lập luận trong cuốn sách này về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là những luận cứ rất sắc bén để phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, để bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết.

Chinh phục trái tim bằng phong cách gần gũi, dung dị

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhìn nhận các bài viết của Tổng Bí thư được tập hợp trong ấn phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã tổng hợp, đúc kết, hệ thống trên cơ sở khoa học tất cả những quan điểm cả về lý luận và thực tiễn về con đường phát triển của Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình CNXH Việt Nam ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các bài viết của Tổng Bí thư tìm ra câu trả lời cho những vấn đề rất căn cốt về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và định hướng phát triển của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, nhưng lại được thể hiện bằng một ngôn ngữ, phong cách rất gần gũi, rất dung dị, dễ hiểu và có sức lôi cuốn, sức thuyết phục rất lớn. "Điều này chinh phục trái tim không phải chỉ là của người dân Việt Nam mà của bạn bè quốc tế, của dư luận tiến bộ trên thế giới và của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận chính trị của thế giới"- bà Phương Nga cho biết.

Bà Phương Nga phân tích tác động của cuốn sách đối với bạn bè quốc tế, đối với dư luận quốc tế, thể hiện trên hai khía cạnh. Thứ nhất, bạn bè quốc tế đánh giá đây là một đóng góp rất to lớn vào kho tàng lý luận và thực tiễn về các nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học. Có thể nói rằng, con đường chúng ta đi, con đường chưa có tiền lệ và những vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư cả về khía cạnh lý luận và thực tiễn, tạo thêm niềm tin cho bạn bè quốc tế về sự lựa chọn mô hình xã hội chủ nghĩa để chúng ta có một cái đích hướng tới, để xây dựng một xã hội nhân văn nhân ái, vì con người; một xã hội hòa bình.

Một trong những điểm cũng rất nổi bật trong cuốn sách này là các quan điểm của Đảng ta về đường lối đối ngoại, khẳng định đường lối đối ngoại của chúng ta là độc lập, tự chủ, nhưng hòa bình, hòa hiếu. Chúng ta thực hiện và phấn đấu để đạt được những mục tiêu cao nhất về lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và đóng góp vào nỗ lực vì sự tiến bộ, phát triển bền vững. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất lớn của bạn bè quốc tế khi cho rằng những quan điểm, những thành tựu mà Việt Nam đạt được là đóng góp rất lớn vào sự phát triển của khoa học về chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin, bạn bè quốc tế nhiều nơi, nhiều chính Đảng trên thế giới và một số các tờ báo lớn của các Đảng đã đăng toàn văn và phổ biến những bài viết rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, coi đây là tư liệu có giá trị tham khảo rất lớn và cung cấp câu trả lời cho nhiều vấn đề mà những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa xã hội khoa học và các nhà nghiên cứu cũng đang rất trăn trở, giúp tăng thêm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội khoa học, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Việt Nam đối với chủ nghĩa Marx-Lenin.

Điểm thứ hai, bà Phương Nga nhấn mạnh, bạn bè quốc tế có thêm cơ sở để củng cố niềm tin vào sự thành công của Việt Nam, vào con đường Việt Nam đã lựa chọn và tăng thêm sự ủng hộ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước của chúng ta, tăng thêm niềm tin yêu của bạn bè quốc tế, sự ngưỡng mộ và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và đặc biệt là tình cảm hết sức trân trọng, hết sức quý mến mà bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư như là hình ảnh của một dân tộc Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, vừa nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc vừa đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục