Bài viết của Tổng Bí thư là định hướng chiến lược mang tính thời đại

Theo ông Khamvisanh Keosouvanh, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Việt Nam cũng như của thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là “định hướng chiến lược mang tính thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.”

Đây là nhận định của ông Khamvisanh Keosouvanh, Trợ lý Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong bài viết gửi riêng cho phóng viên TTXVN tại Vientiane.

Theo ông Khamvisanh, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Việt Nam cũng như của thế giới. 

Thứ nhất, sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội Đảng XIII), nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng và nhân dân Việt Nam là phổ biến, quán triệt và phấn đấu tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước đến các mốc năm 2025, 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra, cũng như xác định phương hướng để thống nhất tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác chính trị-tư tưởng ở trong và ngoài Đảng; đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Việc bài viết được xuất bản trước ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và  dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất phù hợp để giúp lãnh đạo Việt Nam nhận thức rõ, chuẩn bị lựa chọn nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thời cơ và thử thách mới.

[Bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam]

Thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu bài viết với những ngôn từ nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, từ đó khẳng định chủ trương, lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày được thành lập và trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng, đó là: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Qua đó thể hiện sự vững tin tuyệt đối, sự trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước tiến tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Bài viết của Tổng Bí thư là định hướng chiến lược mang tính thời đại ảnh 1Ông Khamvisanh Keosouvanh - tác giả bài viết tại phòng làm việc ở Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Khamvisanh nhấn mạnh bài viết đã nêu bật quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm Đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.

Theo ông Khamvisanh, không phải ngẫu nhiên mà trong năm 2020, khi cả thế giới đang phải đối mặt với sự lây lan của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài và có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu tại khu vực châu Á.

Ông khẳng định rất hiếm quốc gia nào trên thế giới có thể làm được điều này, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa sẽ đảm bảo thực hiện thành công.

Thứ ba, bài viết là định hướng chiến lược mang tính thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; là kết tinh trí tuệ của người viết, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào tình hình thực tiễn của Việt Nam, là sự tổng kết mới về mặt lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng làm đa dạng, phong phú kho tàng lý luận về chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Do vậy, bài viết rất phù hợp để đưa ra thảo luận trên diễn đàn quốc tế về sự nghiệp xây dựng, phát triển của các quốc gia có mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

Không chỉ vậy, bài viết cũng phù hợp để đưa vào nội dung trao đổi lý luận của Đảng cũng như các trường Đảng tại những quốc gia có mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội để trao đổi kinh nghiệm, đưa ra thảo luận, nghiên cứu tại các hội thảo khoa học, là tài liệu nghiên cứu ý nghĩa cho các giảng viên, nghiên cứu sinh của các trường Đảng.

Ông Khamvisanh nêu rõ Lào và Việt Nam là hai nước anh em, có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có cùng một nguồn cội từ Đảng Cộng sản Đông Dương.

Do đó, bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội, nhất là kinh nghiệm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc rút cũng sẽ là những bài học quý báu cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để vận dụng vào tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng nhau lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục