Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26/9 tại Hà Nội, nhằm thông qua kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010.

Ngoài ra, Hội đồng cũng thông qua hoạt động từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ thứ 7 của Hội đồng Dân tộc; xem xét báo cáo của Ủy ban Dân tộc về kết quả đầu tư phát triển kinh tế-xã hội miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010.

Trong phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến vào 8 dự án luật.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, với mục đích đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư các mục tiêu, dự án của chương trình trên địa bàn vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình gồm 9 dự án thành phần.

Qua giám sát, Hội đồng Dân tộc nhận xét, chương trình đã được triển khai rộng khắp trên cả nước với những mục tiêu và nội dung cụ thể, phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, có ảnh hưởng tích cực đến phát triển văn hóa của nhân dân, nhất là ở vùng miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua chương trình này, các di sản văn hóa được bảo tồn, khai thác; những truyền thống đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng, nét đẹp văn hóa qua hoạt động văn hóa-nghệ thuật, lễ hội được khẳng định; bản sắc văn hóa tiểu biểu của cộng đồng các dân tộc được lưu giữ, tôn vinh; nhiều cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được xây dựng, hoạt động hiệu quả.

Hội đồng Dân tộc kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm hơn nữa về cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa.

Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ sớm bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa; tiếp tục chỉ đạo xây dựng Chương giai đoạn 2011-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)