Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Trong tháng Sáu, ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 3/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2019.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong tháng 5/2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện Đề cương, phụ lục, biểu mẫu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Trong tháng Sáu, ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu xây dựng Dự thảo “Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” để trình xin ý kiến Bộ Chính trị; hoàn thiện việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; triển khai Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát các địa phương, đơn vị của Tiểu ban Điều lệ Đảng trong tháng 6/2019.

Ngành tham mưu về chế độ, chính sách khen thưởng đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nghỉ hưu, nghỉ công tác; triển khai nghiên cứu, xây dựng nghị định, hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ đại hội 2020-2025, 2021-2026.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp: tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới.

[Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương]

Ngành tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch; luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, gắn đánh giá cá nhân với kết quả của tập thể, địa phương, đơn vị; tập trung tham mưu cấp ủy tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư.

Các đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018; hoàn thành tổng hợp số liệu thống kê về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 theo quy định; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thực hiện điều tra tình hình đội ngũ đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục