Tập trung tổng kết lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới

Trong năm 2014, Hội đồng lý luận Trung ương sẽ tập trung hoàn thành tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới.
Tập trung tổng kết lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm cơ bản hoàn thành tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới.

Vì vậy, tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra ngày 16/1 ở Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là tham gia tích cực, có hiệu quả vào tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Cụ thể, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Hội đồng đẩy mạnh triển khai 31 đề tài trong Chương trình, bảo đảm tiến độ, nhất là về chất lượng nghiên cứu, đề xuất được những vấn đề lý luận mới, có tính đột phá; thực hiện nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới với chất lượng cao.

Hội đồng nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ được giao trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bảo đảm tiến độ và chất lượng; tham gia tích cực, có hiệu quả vào tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về công tác lý luận, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận...

Để hoàn thành các công việc trên, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cách thức làm việc, xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, rõ ràng, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng phối hợp tốt hơn với các cơ quan Trung ương và địa phương. Các thành viên Hội đồng đề cao tinh thần trách nhiệm, dồn thời gian, trí tuệ, công sức để hoàn thành tốt những công việc được phân công.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị sau kỳ họp này, Tiểu ban Văn hóa-Xã hội-Con người tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện báo cáo tư vấn Báo cáo tư vấn "Một số căn cứ lý luận-thực tiễn tiếp tục hoàn thiện quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ mới," trình Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng Lý luận Trung ương Hội đồng tổng kết công tác năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Hội thảo về chủ đề “ Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.”

Báo cáo của Hội đồng nêu rõ, năm 2013, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đẩy nhanh hoạt động tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XII.

Hội đồng tích cực chuẩn bị các chuyên đề trong chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương. Hội đồng tăng cường công tác đấu tranh lý luận; chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận.

Thảo luận về chủ đề “ Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế,” các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo và đã phát biểu làm sâu sắc hơn một số vấn đề như đánh giá thực trạng văn hóa, tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương, nêu bật những căn cứ lý luận, thực tiễn trong việc đề xuất mục tiêu, hoàn thiện quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục