Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng XIII tới các cán bộ ngoại giao

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu số 1 Tôn Thất Đàm và số 2 Lê Quang Đạo.
Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng XIII tới các cán bộ ngoại giao ảnh 1Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì. (Nguồn: baoquocte.vn)

Ngày 26/2, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu số 1 Tôn Thất Đàm và số 2 Lê Quang Đạo.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-1/2 tại Hà Nội.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); xác định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045.

[Ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng]

Đại hội đã thành công rất tốt đẹp trên cả ba phương diện: Công tác văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức, hậu cần.

Đại hội đã bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí nêu tại Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đủ năng lực gánh vác các trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn quan trọng trong văn kiện thông qua tại Đại hội XIII của Đảng là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối và tầm nhìn dài rộng hơn đến năm 2030 và 2045.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội đã xác định ba đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả; đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Cùng với đó, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu, các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, quán triệt văn kiện Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền giúp bạn bè quốc tế hiểu về chủ trương, chính sách, thành tựu của Đảng và Nhà nước ta, nhất là về đường lối đối ngoại; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết bằng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đưa ra thảo luận trong Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII và Đại hội XIII đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục