Thường trực Ban Bí thư làm việc với ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư cho biết tỉnh thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sáng 7/12, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Cùng dự làm việc có Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ôngTrần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tích, kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng tỉnh Nghệ An đã cố gắng phấn đấu, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương.

Tại Nghệ An, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ vừa qua đã đoàn kết, thống nhất trong đảng, sinh hoạt của cấp ủy dân chủ, thảo luận, phát huy được trí tuệ, vai trò của cấp ủy.

Việc triển khai về các nghị quyết của Trung ương được tỉnh thực hiện quyết liệt nhưng thận trọng. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra được đẩy mạnh hơn và đem lại nhiều kết quả. Nghệ An cũng đã coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tỉnh thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội các địa bàn khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, nhất là ở vùng đặc thù.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Báo cáo cho biết, sau bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kinh tế của tỉnh đã phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả.

[Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi đầu]

Tại Nghệ An, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đạt được một số kết quả tích cực. Ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, biểu hiện quan liêu, xa cơ sở, xa dân đã được khắc phục.

Trong việc sắp xếp lại, thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay, tỉnh đã thẩm định phê duyệt 90 đề án; thực hiện giảm được ba chi cục và 32 phòng, ban; 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Trong việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Nghệ An đã giảm được 61 đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Nghệ An, đã có 8/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đến năm 2021 sẽ thực hiện ở các đơn vị còn lại. Trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế.

Về công tác xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị cơ sở, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề và thường xuyên chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Sau bốn năm, toàn tỉnh giảm được 21 xóm “trắng” chi bộ, 10 xóm “trắng” đảng viên; củng cố 72 chi bộ xóm, bản khu vực khó khăn; thành lập được 34 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 17.040 đảng viên, trong đó 59 đảng viên là người có đạo.

Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác; chú trọng phân công, phân cấp giải quyết công việc, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân; duy trì và thực hiện nền nếp chế độ làm việc tập thể, chế độ giao ban để nghe phản ánh tình hình và định hướng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời các kiến nghị. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm.

Thường trực Ban Bí thư làm việc với ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ban hành thông tri, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp và chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ kế hoạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; lãnh đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo tổng kết các nghị quyết, chương trình, đề án và chuyên đề nhánh, tiến hành xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chỉ đạo rà soát quy hoạch, kiện toàn cán bộ, tạo cơ sở để chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm sau bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh chưa thu hút được các dự án lớn có tính đột phá, tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách; các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách khó đạt so với mục tiêu đề ra; thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là cảng biển; một số vấn đề xã hội xử lý, giải quyết còn chậm; tình hình an ninh, trật tự có nơi, có lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là an ninh tôn giáo...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị với Ban Bí thư chỉ đạo một số nội dung cụ thể, như cho phép bố trí tạm thời cấp phó quá số lượng quy định (một người) ở các ban, sở, ngành của tỉnh để thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trước và sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, sau Đại hội sẽ giải quyết phù hợp và thực hiện theo đúng quy định.

Thường trực Ban Bí thư làm việc với ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đối với các đơn vị cấp xã thực hiện sáp nhập, trước mắt cho phép bố trí thêm cấp phó và số lượng cán bộ, công chức để từng bước bố trí sắp xếp phù hợp gắn với thực hiện chính sách cán bộ. Kịp thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sáp nhập, chuyển đổi tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy khối các cơ quan Nhà nước.

Trước đó, trong ngày 6/12, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp; thăm, làm việc tại Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục