Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Ban cán sự Bộ VH-TT-DL

Để phục vụ công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Ban cán sự Bộ VH-TT-DL ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Để phục vụ cho công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng 27/4, tại Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và một số thành viên Tiểu ban, Tổ Biên tập đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng thay mặt đoàn công tác nêu rõ mục đích, yêu cầu cần làm rõ về vai trò, kết quả đạt được, những đóng góp và hạn chế, bất cập của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ sự phát triển của đất nước, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày, nêu bật kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện các định hướng phát triển về văn hóa, con người được nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) trên các vấn đề về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng; văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển; vấn đề kế thừa, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại;

Nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật, đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hóa; bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của người dân; coi con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ban cán sự Đảng Bộ đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được của ngành văn hóa, thể thao và du lịch sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng các văn bản pháp luật đối với vấn đề về di sản văn hóa, quyền tác giả, các quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa, về thể dục, thể thao, du lịch và hợp tác quốc tế.

Cả nước hiện có 27 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, 95 di tích quốc gia đặc biệt, 3.461 di tích quốc gia, 62.355 di sản văn hoá phi vật thể được kiểm kê. Công nghiệp văn hóa và du lịch có bước phát triển mạnh mẽ, từ năm 2017 đến nay tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng. Sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao được coi trọng và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước cũng được tăng cường… Bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng là một trọng tâm được phân tích sâu sắc tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo chung, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn công tác và trao đổi của lãnh đạo Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nhấn mạnh những thời cơ, thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, công cuộc đổi mới của đất nước đi vào chiều sâu, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những vấn đề đặt ra, yêu cầu mới đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của cả nước, trực tiếp là xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn công tác để hoàn chỉnh các văn bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục