Chủ đề

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với con đường cách mạng tại Việt Nam. Chuyên mục cũng sẽ bao gồm những bài viết khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên CNXH tại Việt Nam.