Chủ đề

Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc

Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại.