Triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng khối các cơ quan Trung ương

Trong suốt 17 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong suốt 17 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Từng bước “số hóa” nghiệp vụ công tác Đảng

Chuyển đổi số là một trong những nội dung rất quan trọng để cụ thể hóa một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, rút ngắn quá trình phát triển.

Do đó, “tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị” chính là một trong ba đột phá được xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết là: “Thực hiện chuyển đổi số vào hoạt động công tác đảng một cách toàn diện, trong đó ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu dần hình thành hệ sinh thái số trong toàn Đảng bộ nhằm thúc đẩy toàn diện công tác đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong Đảng bộ Khối.”

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIII Đảng bộ Khối, Sổ tay Đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối được triển khai và vận hành không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là điểm sáng từng bước “số hóa” nghiệp vụ công tác đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nổi bật, Sổ tay Đảng viên điện tử có tính năng chủ yếu như, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý, đánh giá đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm, Sổ tay Đảng viên điện tử góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động nghiệp vụ công tác đảng của các cấp ủy đảng và chi bộ; nâng cao chất lượng tra cứu, tìm kiếm và sử dụng tài liệu của Đảng trên nền tảng số.

ttxvn_so_tay_dang_vien_1104.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Là nội dung công tác mới, Đảng ủy Khối xác định, bước đầu sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc khách quan, chủ quan khác nhau. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nhiều cố gắng nỗ lực, Sổ tay Đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ Khối sẽ sớm được vận hành hiệu quả, giúp mỗi tổ chức đảng, nhất là chi bộ, có được nền tảng công nghệ mới phục vụ công tác đảng thuận tiện, giảm bớt giấy tờ hành chính; quản lý cán bộ, đảng viên tốt hơn, bài bản hơn; đảng viên được tiếp cận thông tin nhanh hơn, sinh hoạt đảng thuận lợi hơn...

“Vận hành và khai thác tối đa ưu thế vượt trội của Sổ tay Đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh,” ông Lại Xuân Lâm chia sẻ.

Phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên

Đến ngày 31/12/2023, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc với 78.432 đảng viên, sinh hoạt ở 5.529 chi bộ trong và ngoài nước. Công tác xây dựng Đảng đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Đáng chú ý, Đảng ủy Khối đã lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện như: Nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước cũng như phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng.Song song đó, công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

ttxvn_dang_bo_khoi_cac_co_quan_trung_uong_1104_3.jpg
Các đại biểu tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện...

Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua gần 40 năm đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối, cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục