Nền cộng hòa Pháp có sự vay mượn từ hệ thống nghị viện, trong đó, Thủ tướng lãnh đạo chính phủ và trả lời trước Quốc hội, cơ quan có quyền thay đổi chính phủ bằng cách thông qua một đề nghị bất tín nhiệm./.