Các cổ đông tham dự tại Đại hội của ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Ngày 28/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của ABBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 70.000 tỷ đồng (tăng 8% so với kết quả thực hiện năm 2015); vốn điều lệ đạt 5.320 tỷ đồng (tăng 11% so với kết quả thực hiện trong 2015); dư nợ (bao gồm thị trường 1 và 2) đạt 45.632 tỷ đồng (tăng 11% so với kết quả thực hiện năm 2015); huy động (bao gồm thị trường 1 và 2) đạt 58.305 tỷ đồng (tăng 2% so với kết quả thực hiện năm 2015); lợi nhuận trước thuế đạt 214,5 tỷ đồng (tăng 99% so với kết quả thực hiện năm 2015); tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 2 thị trường được giữ ở mức 1,78%.

Trong quý 2, ABBANK dự kiến chia 14,8% cho cổ đông, trong đó chi trả cổ tức 3,9% bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10,9% bằng cổ phiếu sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Tại Đại hội, ông Trịnh Thanh Hải, bà Iris Fang, bà Sim Sio Hoong và bà Lim Siew Ming đã được bầu vào Hội đồng quản trị ABBANK. Việc bổ nhiệm thêm một thành viên hội đồng quản trị độc lập của ABBANK là ông Trịnh Thanh Hải, thể hiện quan điểm kinh doanh minh bạch, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đồng thời hỗ trợ Hội đồng quản trị ABBANK tăng cường khả năng giám sát và quản trị hoạt động khách quan.

Bà Sim Sio Hoong và bà Lim Siew Ming được bầu vào Hội đồng quản trị ABBANK, đại diện cho phần góp vốn của cổ đông chiến lược Maybank. Đây là những nhân sự có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Maybank ở các vị trí chủ chốt, đặc biệt có kinh nghiệm sâu rộng trong việc đánh giá cơ hội đầu tư và chiến lược kinh doanh.

Bà Iris Fang đại diện cho IFC, một trong những đối tác chiến lược và đang tư vấn, hỗ trợ ABBANK trong các dự án trọng điểm về phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với sự tham gia của những nhân sự mới giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ABBANK sẽ có thêm sự hỗ trợ to lớn trong hoạt động quản trị ngân hàng nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng, từ đó hoàn thành tầm nhìn chiến lược trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ vào năm 2018.

Để đạt được các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2016 ABBANK sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; duy trì định mức tín nhiệm cao trên thị trường; tái định vị thương hiệu ABBANK trên thị trường; đầu tư phát triển công nghệ để tạo nền tảng phát triển các sản phẩm cạnh tranh phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và kiểm soát nội bộ thông qua việc xây dựng các công cụ giám sát, dự báo và quản lý rủi ro, thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.