Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngành Nội vụ đã nêu tấm gương tốt cho các Bộ khác trong việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong điều hành quản lý trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Nội vụ, ngày 12/12.

Biểu dương Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong năm qua đã hoàn thành căn bản, toàn diện vượt mức nhiều mặt công tác, nhất là công tác xây dựng thể chế và chính sách, nhiều đề án, nhiều luật được ban hành rất quan trọng làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập trung lo thể chế, chính sách là làm đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành, một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất của hệ thống quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của Bộ và ngành nội vụ thời gian qua, đó là công tác cải cách hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, thủ tục hành chính nhiều lĩnh vực vẫn còn phiền hà; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhìn chung còn chưa nghiêm. Một số nội dung của đề án đổi mới chế độ công vụ, công chức triển khai còn chậm.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công; phấn đấu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, cần tập trung xây dựng có chất lượng, bảo đảm tiến bộ các đề án được Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ.

Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện, sớm trình các đề án như Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ để triển khai Luật Tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương (hai Luật này có hiệu lực từ 1/1/2016).

Phó Thủ tướng cho rằng với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm; tích cực tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt lưu ý về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Nội vụ và ngành nội vụ phải chuẩn bị tốt nhất công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, dự phòng các tình huống xảy ra; chủ động, kịp thời nghiên cứu, đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương trong thời gian qua, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là tổ chức đánh giá cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ này và xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 để sau khi có Chính phủ mới, có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, Chính phủ rõ ràng hơn, tránh tình trạng cả năm chưa có văn bản triển khai, nhân dân chờ đợi.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ quyết liệt hơn trong cải cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thiện đề án tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp về địa giới còn tồn tại ở một số địa phương.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, năm 2015, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được Bộ thường xuyên chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng. Trong tổng số 19 văn bản, đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành 17 đề án, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua 13 đề án.

Triển khai thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã hoàn thành 28 văn bản, đề án; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 15 văn bản, đề án, qua đó, tiếp tục hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ đi vào nền nếp, đạt hiệu lực, hiệu quả.

Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, tiếp tục đi vào nề nếp, phát huy vai trò của Bộ, Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính năm 2015 và trong 5 năm qua ở các bộ, ngành, địa phương được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Chính trị ban hành đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp phải thực hiện đến năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương.

Cải cách chế độ công chức, công vụ tiếp tục được triển khai thực hiện ở hầu hết trong các cơ quan, tổ chức của các bộ, ngành, địa phương. Các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn thành 100% việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Bộ đã hoàn thiện, ban hành cơ bản các bộ tiêu chuẩn ngạch công chức,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, bảo đảm khách quan, công bằng và chất lượng; chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đi vào thực chất, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển; triển khai các chương trình, đề án tăng cường cán bộ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn.

Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng các chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng; thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Các hoạt động này bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao./.