Ngày 27/6, Hội nghị giao ban Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm nay các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã diễn ra tỉnh Quảng Nam.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo trong tổ chức hoạt động, giao nhiệm vụ để phù hợp với tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên; tích cực triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề về công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp; quản lý phóng viên thường trú tại địa phương và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

[Chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội]

Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng quan tâm đến hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện sau khi thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

Cùng với đó là thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, chủ động khai thác thông tin chính thống để cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tổ chức lực lượng, tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, công tác tổ chức Đại hội Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, thành phố; tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong nắm bắt thông tin, phối hợp tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vụ việc nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân…/.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)