Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 1193/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thay ông Bùi Văn Cường, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã nhận nhiệm vụ mới.

Theo Quyết định 168/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

[Phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng]

Bên cạnh đó, Hội đồng định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua, công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước về tổng kết lý luận, thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, Hội đồng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng./.

Phan Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)