Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những Bao Công của thời nay, cán bộ ngành này càng phải nêu gương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018) do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 14/10.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng trong 70 năm qua. Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng, ngành Kiểm tra Đảng có những bước phát triển về nhiều mặt, đội ngũ kiểm tra không ngừng phát triển; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn.

Điểm qua quá trình phát triển và trưởng thành của ngành Kiểm tra của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức của Đảng bộ thành phố qua từng năm đã có những chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chủ động chỉ đạo, rà soát, sửa đổi các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành kiểm tra Đảng thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã đóng góp rất quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những thành tựu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh-quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề cập đến một số nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng thành phố trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ X (2015-2020), công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố cần bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; đặc biệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

[Toàn cảnh lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng]

Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc thực hiện tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là các bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện nghiêm túc, đến nơi đến chốn các kết luận qua kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố và từng cán bộ Kiểm tra Đảng phải phát huy cao vai trò, vị trí của mình; mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra phải làm gương, nêu gương, phải tự soi rọi bản thân mình để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: “Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên,” cán bộ ngành kiểm tra càng phải nêu gương. Từng cán bộ phải thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật.

Mặt khác, các cán bộ phải có quan điểm đoàn kết đúng đắn và tình cảm cách mạng sâu sắc; phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, sạch, không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác, nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những "Bao Công" của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa...

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra Đảng hội tụ những phẩm chất này thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 26 lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Bằng khen cho 43 tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giai đoạn 2013-2018./.

Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)