Kỳ vọng một đề án Giáo dục

Kỳ vọng một đề án

Hôm nay, 9/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét quyết định về Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nếu được thông qua, Đề án sẽ thay đổi một cách căn bản nền giáo dục Việt Nam và được kỳ vọng sẽ khắc phục được những yếu kém của giáo dục hiện nay.

Đây là một Đề án lớn và ảnh hưởng tới tất cả mọi khâu trong hoạt động giáo dục và đặc biệt là tác động trực tiếp tới 22 triệu học sinh cả nước, tới từng gia đình. Với loạt bài “Đề án được kỳ vọng nhất của giáo dục Việt Nam,” Báo Điện tử Vietnam+ sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể, các nội dung, vấn đề liên quan đến độc giả.
Tìm ra điểm đột phá Giáo dục

Tìm ra điểm đột phá

Dự thảo Đề án Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo sẽ được xem xét tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng.