Tiến tới mốc 9,3 tỷ USD Kinh doanh

Tiến tới mốc 9,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu của dệt may trong 9 tháng qua đạt gần 6,7 tỷ USD, tiến rất gần tới đích 9,3 tỷ USD cho xuất khẩu năm nay.