Đại hội VII: Đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên con đường XHCN

Đại hội VII là Đại hội lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)