Đảng bộ Khối các cơ quan TW: Tham mưu, chủ động tham gia Cách mạng 4.0

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi nói chuyện về những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Khối tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Khối các cơ quan TW: Tham mưu, chủ động tham gia Cách mạng 4.0 ảnh 1Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27-29/10/2020 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, về những kết quả nổi bật của Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Khối tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xin chúc mừng ông đã trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%). Xin ông cho biết kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có 300 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ; mang đến cho Đại hội ý chí, niềm tin và nguyện vọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương.

Đại hội đã thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 người; Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

[Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan TW]

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 14 người.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, làm Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Với số phiếu tín nhiệm rất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 ủy viên. Ông Nguyễn Thành Nam tái đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Những chỉ tiêu cụ thể được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới là gì, thưa ông?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận và thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với một số chỉ tiêu cụ thể: có 100% đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

Có 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Có 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm. Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên.

Có 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.

Có 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá sẽ được triển khai trong thời gian tới để Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự xứng tầm là Đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng và Nhà nước?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Mục tiêu lớn nhất mà Đại hội đề ra là phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; nêu cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược.

Để thực hiện mục tiêu chung đó, mỗi tổ chức đảng phấn đấu đạt mục tiêu cấp ủy và tổ chức đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua 6 nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, toàn Đảng bộ Khối tập trung học tập, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ Khối các cơ quan TW: Tham mưu, chủ động tham gia Cách mạng 4.0 ảnh 2Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ba là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK khóa XI, XII của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ.

Bốn là, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội.

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt, để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên đây, Đại hội đã xác định 3 đột phá.

Thứ nhất là về công tác tổ chức đảng, tập trung hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Đảng bộ Khối cho phù hợp.

Thứ hai là về công tác cán bộ và quản lý đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối chủ động, tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước.

Thứ ba là về công tác phối hợp, phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá này là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương mà hạt nhân là các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối; cơ sở để Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương củng cố bản lĩnh, phát huy trí tuệ lãnh đạo toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” xứng tầm vị trí, vai trò, nhiệm vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

- Xin cảm ơn ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục