Danh sách 63 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiều địa phương trong cả nước vừa tiến hành bầu người đứng đầu chính quyền, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Vietnam+)