Đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.
Đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; các Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài cùng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và đại diện các địa phương tại các điểm cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định thời gian qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành cũng như sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Năm 2021, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

[Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc]

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chương trình; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới, tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường… giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhấn mạnh vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách dân tộc. Hệ thống các chính sách ngày càng phủ kín các lĩnh vực, địa bàn, có tính toàn diện, bám sát thực tiễn. Đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Đồng bào các dân tộc đã góp phần rất to lớn vào những thành quả phát triển của đất nước.

Các chính sách dân tộc đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề; bố trí sắp xếp, ổn định dân cư; cấp phát báo, tạp chí; xuất cấp gạo; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới; đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người…

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2021 trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, đây là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng cho rằng công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự...

Đồng thời, Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cần được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững, từ đó nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới để thuận lợi hơn trong việc vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về công tác dân tộc nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu cộng đồng các dân tộc thiểu số với các nước trong khu vực.

Về một số kiến nghị của Ủy ban Dân tộc và các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc để nghiên cứu, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm có văn bản trả lời các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích của các cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bùi Văn Lịch, nguyên Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục