Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, trong hơn 30 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
(TTXVN/Vietnam+)