Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển ảnh 1Các đại biểu cùng hát bài ca kết đoàn tại Lễ khai mạc Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Vững bước trên con đường đổi mới

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, các báo cáo tham luận, phát biểu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc và đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Những thành tựu đó là nền tảng để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn vì một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững cho đất nước.

Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

[Thủ tướng phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025]

Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

Trước mắt, tổ chức đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời điểm hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vắcxin cũng như các giải pháp giúp nhân dân tiếp cận, sử dụng vắcxin phòng dịch sớm nhất.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao."

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển ảnh 2Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.(Ảnh: TTXVN)

Thi đua từ những việc nhỏ nhất

Đại hội đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu hưởng ứng kêu gọi thi đua của Thủ tướng Chính phủ; khẳng định Đồng Tháp sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, tiềm năng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tất cả các ngành, cấp, địa phương tỉnh Đồng Tháp tổ chức phát động phong trào thi đua với tiêu chí rõ ràng, đổi mới, điều chỉnh gắn với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lê Quốc Phong nêu rõ, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu một trong các phong trào thi đua tại cơ sở, làm lan tỏa tinh thần thi đua lao động thực chất trong cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: "Thi đua từ những việc nhỏ nhất, hằng ngày gắn với công việc, nhiệm vụ của mỗi người theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đừng cho rằng thi đua là một công việc khác với công việc làm hằng ngày. Thực ra công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua."

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm thi đua, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nhanh chóng tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận hành có hiệu quả Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy nông dân toàn tỉnh thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; nâng cao tính tự lực, tự quản qua các mô hình hội quán, tổ nhân dân tự quản, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu trở thành người nông dân chuyên nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt hơn nữa công tác phát hiện, tuyên dương, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, thời gian qua, những chuyển mình mạnh mẽ “vùng đất Sen hồng” là kết quả của quá trình triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ vừa phát động, góp sức cùng cả nước để khát vọng Việt Nam là nước phát triển cường thịnh, sánh vai cường quốc năm châu như kỳ vọng của Bác Hồ sớm trở thành hiện thực.

Bám sát 5 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo và đổi mới, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành, địa phương. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, vị chức sắc tôn giáo, đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước đã quan tâm theo dõi, ủng hộ, động viên và về dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp có ý nghĩa to lớn đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: "Chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội này, các phong trào thi đua yêu nước sẽ bám sát 5 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hưởng ứng tích cực nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tiếp tục hăng hái thi đua, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lập nên kỳ tích phát triển mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa một số đại biểu tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tấm gương điển hình tiên tiến./.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển ảnh 3Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.(Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục