Kiem toan Nha nuoc thuc hien tot vai tro dan dat to chuc ASOSAI hinh anh 1Tiến sỹ Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Minh Đông/TTXVN)

Ngày 7/12, thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho biết Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký, ban hành Quyết định số 2277/QĐ-KTNN về Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, đặc biệt thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển; thúc đẩy và phát huy thế mạnh của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASOSAI và huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực kiểm toán công trong khu vực nhằm hiện thực hóa thành công các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong ASOSAI trên các diễn đàn khu vực và thế giới; nâng cao năng lực chuyên môn và thể chế của Kiểm toán Nhà nước theo thông lệ quốc tế; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

[Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của ASOSAI]

Theo Chương trình, nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường năng lực cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; chủ động phối hợp với Ban Thư ký, Ủy ban Phát triển năng lực, Ủy ban Piểm toán, các Nhóm công tác của ASOSAI để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công kế hoạch chiến lược của ASOSAI; nâng vị thế, tầm ảnh hưởng của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới.

Nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 là chủ trì điều hành các phiên họp của Đại hội và cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54, 55, 56; Phiên toàn thể lần thứ Nhất Đại hội ASOSAI lần thứ 15 năm 2021 tại Thái Lan; chỉ đạo thực hiện các quyết định của Ban Điều hành; điều phối các hoạt động của ASOSAI và báo cáo Ban Điều hành; Đại diện ASOSAI khi làm việc với các tổ chức quốc gia và quốc tế...

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc giao các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước phối hợp tổ chức điều phối, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI theo Chương trình hành động./.

Thanh Trang (TTXVN/Vietnam+)