Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân

Trong năm 2021, quân đội đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 44 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn cùng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tin tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định năm 2021, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong đó nổi bật là việc chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Quân đội đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đơn vị trong toàn quân xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 59 của Bộ Chính trị và Quy định số 61 của Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ; rà soát, thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự cơ cấu cấp ủy, nhân sự tham gia ứng cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, cùng với việc thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức biên chế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tham gia hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai.

Hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chuyên đề và Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới," Đề án "Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí."

[Tăng cường phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng]

Đồng thời, các đơn vị chú trọng tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, văn hóa văn nghệ quần chúng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Quân đội quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 16/12/2021; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021; chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị; tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng cán bộ, giảm tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ; công tác sĩ quan dự bị.

Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động trong toàn quân; phấn đấu xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; điều tra, xác minh, kết luận các vụ án, vụ việc đúng pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân ảnh 2Quang cảnh hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lực lượng trong quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"; tích cực, chủ động xây dựng các phương án tuyên truyền đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của hội đồng quân nhân.

Đồng thời, các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ; các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Nỗ lực xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, trong năm 2022, quân đội sẽ tổ chức đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ X chặt chẽ, đúng quy định; triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2021-2026), báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong quân đội.

Song song với việc tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, các đơn vị quán triệt chấp hành nghiêm túc chế độ, nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt văn hóa công vụ, cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị.

Bên cạnh đó, hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với Bộ Tổng Tham mưu, các ban, bộ, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội của Trung ương; giữa các đơn vị với các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể địa phương sẽ được tăng cường; giữ vững định hướng chính trị trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục