Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Quân đội

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho rằng nền nếp, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội đã được nâng lên rõ rệt trong thời gian qua.
Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Quân đội ảnh 1 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: Báo QĐND)

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Quân ủy Trung ương, chiều 6/7, tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, làm việc với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương để nắm tình hình kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, 6 tháng đầu năm 2023; chỉ đạo, định hướng nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Cùng dự buổi làm việc có ôngTrần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại biểu Vụ Địa bàn IA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp đã nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra; hướng trọng tâm vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì, cấp ủy viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kịp thời nắm tình hình phát hiện kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định và kế hoạch, Đại tướng Lương Cường đánh giá chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác này đã được nâng lên.

Có những việc xảy ra từ lâu, những việc mới, việc khó, có tính chất phức tạp được kiểm tra, kết luận xử lý nghiêm minh, góp phần tích cực trong việc cảnh báo, giáo dục các tổ chức Đảng, đảng viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy tốt những ưu điểm, có biện pháp kịp thời khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

[Đổi mới toàn diện, thực chất hoạt động giáo dục quốc phòng, an ninh]

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là trong xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, các đề án, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động xây dưng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, sát với tình hình, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu,” lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Quân đội ảnh 2Ông Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: Báo QĐND)

Đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho rằng nền nếp, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội đã được nâng lên rõ rệt.

Nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Thời gian tới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên với tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát liêm chính, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ sâu, có quan điểm, phương pháp công tác đúng đắn, khoa học, sâu sát, cụ thể, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục