Ngân hàng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số đến năm 2025

Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số ngành ngân hàng bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số đến năm 2025 ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1887/QĐ-NHNN phê duyệt “Kế hoạch của ngành ngân hàng triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022-2025.”

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; rà soát, sửa đổi quy định, chính sách về tài chính, phí, lệ phí theo hướng loại bỏ các rào cản thanh toán không sử dụng tiền mặt, từ đó, khuyến khích người dân thực hiện các giao dịch không sử dụng tiền mặt; phát triển các hệ thống thanh toán; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách các vấn đề liên quan đến tiền kỹ thuật số quốc gia.

[Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng 69,7% về số lượng]

Bên cạnh đó, rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật trong ngành ngân hàng phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số; chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động của ngành ngân hàng; xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ số trong ngành ngân hàng.

Song song với đó sẽ xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch của ngành ngân hàng thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia; xác định các nền tảng số của ngành ngân hàng và xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số của ngành ngân hàng.

Đối với phát triển dữ liệu số, tiếp tục hoàn thiện nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế-xã hội từ các nguồn khác nhau; kết nối liên thông, mở chia sẻ dữ liệu, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ số; đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động quản lý, điều hành tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt, theo nội dung của kế hoạch cần phải đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng mặc định ngay từ khâu thiết kế, xây dựng khi phát triển các hạ tầng số, nền tảng số; phát triển nền tảng và tổ chức triển khai dịch vụ an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 4 lớp; nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, đối với phát triển doanh nghiệp số, cần xây dựng và ban hành chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đối số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Định kỳ tổ chức khảo sát đánh giá mức độ chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục