Ngày 6/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam cùng đại diện Chính phủ Phần Lan đã ký kết Hiệp định Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) giai đoạn 2 (2014-2018).

Giai đoạn 2 của dự án có tổng kinh phí là 11 triệu euro, trong đó Phần Lan viện trợ không hoàn lại 9,9 triệu euro và phía Chính phủ Việt Nam đối ứng 1,1 triệu euro.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống khoa học công nghệ của Việt Nam để các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Dự án Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan được coi là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ Phần Lan hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhận định giai đoạn 2 của dự án này sẽ góp phần tiếp tục đổi mới để tạo ra những đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tạo điều kiện gắn kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học cao, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn 2, Dự án tập trung hỗ trợ hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ; tăng cường đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, phát triển các sản phẩm cấp vùng; hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn đổi mới công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp...

Giai đoạn 1 của Chương trình đã được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2013 với ngân sách hoạt động trên 7 triệu euro (trong đó 89% kinh phí do Phần Lan tài trợ) dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Hiện chương trình đã và đang hỗ trợ hơn 60 dự án trong bốn hợp phần gồm phát triển năng lực thể chế; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các sáng kiến, dự án đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; hợp tác Việt Nam-Phần Lan.

Chương trình đã góp phần khơi dậy hoạt động đổi mới sáng tạo từ Trung ương đến địa phương; trong đó có việc hỗ trợ các cơ quan quản lý trong hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình đã đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp - lực lượng nòng cốt trong sáng tạo, đổi mới công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước; trong đó có nhiều đề xuất mang tính đổi mới sáng tạo cao, có giá trị đối với cộng đồng./.
Thu Phương (TTXVN)