Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước ảnh 1Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Nguồn: petrovietnam.petrotimes.vn)

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," thiết thực hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 46 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắn và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

[Đưa học và làm theo Bác thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên]

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Do đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc tiếp tục gắn việc họp tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi quan liêu, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng; hoàn thiện các giá trị, chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ từng đơn vị trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; đổi mới tư duy và hành động, phát huy tối đa lợi thế các vùng miền, phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: Xây dựng đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước ảnh 2Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. (Nguồn: petrovietnam.petrotimes.vn)

Theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm, trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa quan trọng, là chỗ dựa cho niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Chỉ thị đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim," hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Khối có vai trò quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Qua đó, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã được tăng cường.

Đặc biệt, việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn đã xuất hiện, thực hiện lời dạy lúc sinh thời của Người "một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền."

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắt và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế.

Các đơn vị đã có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội cũng như nguồn thu quan trọng, ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 16,5%.

Tại hội nghị, 26 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2021.

Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020, trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm dự thi đoạt giải./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục