Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng xây dựng và triển khai chương trình dạy tiếng Anh tăng cường cho sinh viên.

Lộ trình là trong năm học 2012-2013 sẽ đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ cho khoảng 10% số lượng sinh viên. Tỷ lệ này sẽ nâng lên 60% vào năm học 2015-2016 và 100% vào năm 2019-2020.

Các trường có thể liên hệ với Bộ phận thường trực Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (còn được gọi tắt là Đề án ngoại ngữ 2020) để tham khảo Chương trình thí điểm dạy tiếng Anh tăng cường trong các trường đại học, cao đẳng.

Việc dạy tăng cường nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đề án ngoại ngữ 2020. Theo đó, ngành giáo dục sẽ đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có giáo dục đại học, đảm bảo đến năm 2015 đạt được bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Ở bậc đại học, đến năm 2020, đa số sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ một cách độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể, đối với các ngành học không chuyên ngữ, sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt trình độ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ. Đối với các ngành chuyên ngữ, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng phải đạt trình độ bậc 4, tốt nghiệp đại học phải đạt trình độ bậc 5 đồng thời được đào tạo ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3./.

Phạm Mai (Vietnam+)