Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội.

vna_potal_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phat_trien_nha_o_xa_hoi_trong_tinh_hinh_moi_phan_1.jpg
vna_potal_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phat_trien_nha_o_xa_hoi_trong_tinh_hinh_moi_phan_2.jpg
vna_potal_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phat_trien_nha_o_xa_hoi_trong_tinh_hinh_moi_phan_3.jpg
vna_potal_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phat_trien_nha_o_xa_hoi_trong_tinh_hinh_moi_phan_4.jpg
vna_potal_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phat_trien_nha_o_xa_hoi_trong_tinh_hinh_moi_phan_5.jpg

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục