Tập trung tham mưu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2019 đến 71 điểm cầu trên cả nước.
Tập trung tham mưu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp ảnh 1Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2019 đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Trong sáu tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn ngành đã bám sát tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo.

[Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ]

Ngành đã chủ động trong công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao độ trí tuệ, công sức tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nội dung căn bản, đổi mới, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, giúp các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện thuận lợi, đồng bộ, liên thông.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với những kết quả tích cực.

Ngành đã thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, ngành đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên thuộc quản lý của cấp ủy các cấp.

Công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực,” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” gắn với việc triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ 4 năm 2019.

Tập trung tham mưu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong sáu tháng cuối năm 2019, toàn ngành tham mưu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tham mưu cho cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW; kịp thời ban hành hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp.

Toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy; thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cụ thể là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập); tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.”

Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, sáu tháng cuối năm, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục