Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2163/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước gồm 12 thành viên, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Trưởng ban. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm của NHNN; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Ngân hàng Nhà nước cung cấp; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Văn phòng là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục