Thành ủy Hà Nội tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) xác định trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.
Thành ủy Hà Nội tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành phiên làm việc buổi sáng. (Nguồn: hanoi.gov.vn)

Sáng 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp."

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định khác của Trung ương và Thành ủy.

Thành ủy tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt những cơ sở đảng yếu kém, có biểu hiện mất đoàn kết; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường, thị trấn. Đồng thời, Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Thành ủy xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;” đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác; thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Năm 2019, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ còn hạn chế; xử lý nghiêm các vi phạm tại các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và Sóc Sơn; chủ động theo sát, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện Nghị quyết của Đảng được tăng cường. Nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực được đảng viên và nhân dân quan tâm. Công tác xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Thành ủy lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả tích cực với 21/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Đối với công tác củng cố các tổ chức cơ sở đảng, trong năm toàn thành phố đã củng cố xong 48 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 73,6%). Đối với công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng đã kiểm tra đối với 1.889 tổ chức đảng và 760 đảng viên; giám sát đối với 907 tổ chức đảng và 733 đảng viên trong việc việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng viên; kết luận 108 tổ chức đảng và 294 đảng viên có vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 1.019 đảng viên.

Thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019,” Thành ủy Hà Nội đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, khi hoàn thành, thành phố sẽ sắp xếp, chuyển giao 178 tổ chức cơ sở Đảng với gần 7.000 đảng viên; giảm 5 phòng, 1 bí thư và 5 trưởng phòng.

Thành ủy cũng đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế, trong đó có 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 21 trường hợp cho thôi việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục