Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.
Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo về kết quả Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến tại 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng họp từ ngày 25/1-1/2, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

[Người dân mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống]

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên 3 phương diện.

Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội.

Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, "những người dự Đại hội thấy mình được hun đúc một niềm tin rất lớn lao vào Đại hội," đây là điều đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các báo cáo viên phải làm lan tỏa được tinh thần thành công toàn diện trên các mặt của Đại hội XIII tới nhân dân.

Về nhiệm vụ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền theo ý kiến chỉ đạo, nội dung phát biểu Bế mạc Đại hội XIII của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thông báo về kết quả Đại hội; Tổ chức tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức quán triệt, học tập, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh tiếp tục tuyên truyền những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, hướng vào chủ đề: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; thể hiện được tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, tham gia chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục