Chủ đề

Cơn bão số 9

Cơn bão số 9 (có tên quốc tế là Molave) dự kiến đổ bộ vào miền Trung của Việt Nam từ 28/10, gây ra gió mạnh với cường độ từ cấp 12 trở lên, là một trong những cơn bão ảnh hưởng trực tiếp mạnh nhất trong vòng 20 năm qua.