Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Argentina

Ngày 25/10/1973: Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh (sau Cuba và Chile) thiết lập Quan hệ Ngoại giao với Việt Nam. Năm 2010, hai nước đã thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện.